Skip to content

Privacy Verklaring

DRV34 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DRV34 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 – Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
– Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als DRV34 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document. 

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens

  • om contact met u te kunnen opnemen en/of om u informatie te sturen;
  • voor het organiseren van roei- en andere activiteiten;
  • voor het organiseren van opleidingen en examens;
  • het uitvoeren van overige voor een sportvereniging gebruikelijke activiteiten;
  • voor het uitvoeren van de administratie;
  • voor het maken van statistische overzichten;
  • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. 

De volgende gegevens van leden worden vastgelegd op de ledenlijst
Op de ledenlijst staan de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, woonadres, telefoonnummer(s), emailadres(sen) en datum start lidmaatschap. Verder worden op de ledenlijst bijgehouden de roei- en stuurbevoegdheden en de voorkeur voor vrijwilligerstaken. Bij nieuwe leden wordt vermeld wie de instructeur is. Bij opzeggende leden wordt de reden voor opzegging vermeld. 

Toegang tot gegevens op de ledenlijst
Toegang tot alle gegevens op de ledenlijst hebben: het bestuur, de ledenadministratie, de coördinator instructie en de vrijwilligerscoördinatoren. Toegang tot bepaalde gegevens hebben alle volwassen leden die iets organiseren. Zij krijgen op verzoek toegang tot de gegevens die zij nodig hebben. Woonadressen worden in beginsel niet gedeeld. 

Overige registraties van leden
Incassomachtigingen met naam, e-mailadres en banknummer worden op schrift bewaard door de penningmeester voor de duur van de machtiging. 

In een apart register worden de Verklaringen Omtrent Gedrag van leden vastgelegd. Dit is alleen toegankelijk is voor de secretaris. 

Van de G-roeiers worden mogelijke gezondheidsrisico’s vastgelegd die op het water en tijdens het verblijf bij DRV34 kunnen optreden. Tevens worden de te nemen voorzorgen en gewenste handelwijzen van begeleiders vermeld voor het geval problemen optreden. Een voorbeeld is het risico op een epileptische aanval. Deze gegevens worden met expliciete toestemming van de vertegenwoordiger van de G- roeier schriftelijk vastgelegd. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de begeleiders van de G-roeiers. Daarnaast worden bijzonderheden vermeld over het vervoer en wie bij voorvallen en calamiteiten gewaarschuwd moet worden. 

Website en email
Op de website worden geen bezoekgegevens bijgehouden. Foto’s van leden en buitenstaanders die in het openbaar zijn genomen kunnen zonder toestemming vooraf op de website geplaatst worden. Een verzoek van een lid om een of meerdere foto’s te verwijderen wordt altijd ingewilligd. 

DRV34 verstrekt gegevens aan
MyFleet In het bootreserveringssysteem MyFleet worden de namen van DRV34-leden opgenomen die bevoegd zijn boten te reserveren. Daarnaast worden het e-mailadres en telefoonnummer vastgelegd van de volwassen leden. Deze gegevens zijn na inloggen in te zien door DRV34-leden. Leden kunnen de secretaris verzoeken hun e-mailadres en/of telefoonnummer niet in MyFleet op te nemen. 
KNRB Op grond van het lidmaatschap van DRV34 van de KNRB worden de volgende gegevens vastgelegd in de administratie van de KNRB: voornaam, achternaam, geboortedatum, woonadres, e-mailadres(sen), datum start lidmaatschap. DRV34 is verplicht deze gegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruikt de KNRB onder meer voor het inschrijven van DRV34-leden voor wedstrijden en toertochten. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het Privacy Statement en de Regeling Rechten Betrokkenen Persoonsgegevens van de KNRB. 

DRV34 verstrekt geen gegevens aan derden voor commercieel gebruik. 

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) met toestemming van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn
DRV34 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor de ledenadministratie te weten naam, geboortedatum, woonadres, e-mailadres en telefoonnummer kunnen tijdens het lidmaatschap niet worden verwijderd. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! 

Contactgegevens
DRV34
www.DRV34.nl