Skip to content

(Concept) STATUTEN DRENTSE ROEIVERENIGING “34”

NAAM, ZETEL EN DOEL

Artikel 1
De vereniging is genaamd: Drentse Roeivereniging “34”, afgekort DRV34, hierna te noemen “de vereniging”. Zij is gevestigd te Emmen.
De vereniging is opgericht op [DATUM], en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid en zal worden ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te Groningen.
Het boekjaar van de vereniging, tevens verenigingsjaar, is het kalenderjaar.

Artikel 2
De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de roeisport in al zijn verschijningsvormen.

Artikel 3
De vereniging tracht het in artikel 2 omschreven doel te bereiken door:
Het verwerven en in stand houden van de benodigde accommodatie;
Het verwerven en in stand houden van een vloot;
Het verzorgen van de oefening en examinering in roeivaardigheden van de leden;
Zich aan te sluiten bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB);
Het deelnemen aan en zo nodig zelf organiseren van roeiwedstrijden en roeitochten conform de reglementen, zoals die door de KNRB worden voorgeschreven;
Alle andere wettige middelen.

LEDEN, ERELEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 4 Leden, ereleden
De vereniging kent leden, ereleden, en begunstigers.
Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
Bij Huishoudelijk Reglement kunnen voorwaarden worden gesteld voor de toetreding tot het lidmaatschap van de vereniging.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met inachtneming van het in lid 2 en 3 van dit artikel bepaalde.
Erelid is degene die door de Algemene Ledenvergadering als zodanig is benoemd op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging.
Het lidmaatschap is persoonlijk en daarom niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Artikel 5 Begunstigers, aspirant-leden
Begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen, die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
De rechten of verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
Bij Huishoudelijk Reglement kunnen voorwaarden en beperkingen worden gesteld aan het aspirant-lidmaatschap van de vereniging, waaronder een financiële bijdrage waarvan de hoogte jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 6 Register
Het bestuur houdt een register bij waarin zijn opgenomen de namen, adressen, geboortedata en andere gegevens van de leden en begunstigers die van belang kunnen zijn in verband met de activiteiten van de vereniging.

RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN SANCTIES

Artikel 7 Rechten en verplichtingen
De vereniging kan, voor zover uit de statuten van de vereniging niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur schriftelijk mededeelt het bestuur daartoe niet te machtigen.
Het bestuur van de vereniging kan in naam van de leden verplichtingen jegens derden aangaan, uitsluitend voor zover de desbetreffende Algemene Ledenvergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard.
Voor zover van toepassing gelden de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.
De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de Algemene Ledenvergadering of van een ander orgaan verplichtingen aan de leden opleggen.
De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
De leden zijn gehouden:
De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de Algemene Ledenvergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
De statuten, reglementen en de besluiten van een orgaan van de KNRB na te leven;
De belangen van de vereniging niet te schaden.
De leden van de vereniging zijn verplicht om:
Het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (Dopingreglement) en het tuchtreglement van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB), zoals die thans luiden of te eniger tijd in gewijzigde vorm luiden, op hen te aanvaarden en daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven en om – indien vereist – aan de uitvoering van die bepalingen hun medewerking te verlenen;
In geval van (verdenking van een) overtreding van het Dopingreglement en/of het tuchtreglement van de KNRB te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de toepasselijkheid op hen van het Dopingreglement en/of de tuchtrechtspraak van de KNRB, zoals neergelegd in of vanwege de statuten van de KNRB, te aanvaarden;
De sancties, die op grond van dit Dopingreglement en/of tuchtreglement aan hen worden opgelegd, bij onherroepelijk worden van deze sancties, te aanvaarden, en
Te aanvaarden dat deze sancties een grond kunnen zijn voor ontzetting uit het lidmaatschap.
De op grond van het Dopingreglement en/of tuchtreglement aan een lid van de vereniging opgelegde sancties kunnen, bij onherroepelijk worden van deze sancties, een grond zijn voor ontzetting van het lid uit het lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 8 Sancties
In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNRB of waardoor de belangen van de KNRB, dan wel van de roeisport in het algemeen worden geschaad.
Daargelaten de bevoegdheid van de KNRB om overtredingen als bedoeld in lid 1 onder b te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen.
Straffen
In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1, kunnen de volgende straffen worden opgelegd:
Berisping;
Uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;
Ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen;
Geldboete;
Schorsing;
Ontzetting uit het lidmaatschap.
Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden medegedeeld.
Van opgelegde straffen worden de leden in kennis gesteld op een bij Huishoudelijk Reglement nader te bepalen wijze.
Geldboetes kunnen worden opgelegd tot ten hoogste die bedragen die bij Huishoudelijk Reglement door de Algemene Ledenvergadering zijn vastgesteld.
Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van drie maanden worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave van redenen van het besluit in kennis gesteld.

Een lid kan van een op grond van lid 3 van dit artikel opgelegde schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap, binnen een maand na ontvangst van kennisgeving daarvan, in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

BEËINDIGING EN BEPERKING VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 9
Het lidmaatschap eindigt:
Door overlijden van het lid.
Door opzegging van het lid.
Door opzegging namens de vereniging door het bestuur.
Door ontzegging (royement) namens de vereniging door het bestuur.
Opzegging door het lid dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Behoudens door het bestuur te maken uitzondering, is in geval van opzegging door het lid in de loop van enig verenigingsjaar, contributie verschuldigd over dat gehele jaar. 
Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid mogelijk:
Binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldige aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;
Binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.
Opzegging namens de vereniging is mogelijk.
Het lidmaatschap eindigt:
Wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, door de statuten aan het lidmaatschap gesteld.
Wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Ontzegging van het lidmaatschap is mogelijk:
Wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging.
Wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Van een besluit tot opzegging door de vereniging of ontzegging wordt de betrokkene terstond en met opgave van redenen, schriftelijk mededeling gedaan. De betrokkene staat, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, een beroep open op de Algemene Ledenvergadering, welk beroep op de eerstvolgende vergadering zal worden behandeld. Hangende het beroep is het lid geschorst. Het lid heeft evenwel het recht tijdens de behandeling van zijn beroep de Algemene Ledenvergadering bij te wonen en daar zijn beroep toe te lichten: het lid heeft evenwel geen stemrecht.
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een door het bestuur vast te stellen periode, wanneer een lid in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, behoudens het in het vorige lid vermelde in geval van opzegging van- of ontzegging uit het lidmaatschap.
Tenzij de wet of deze statuten anders bepalen hebben de leden der vereniging het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken. Dit gebruik dient te geschieden overeenkomstig de huishoudelijke reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder de voorwaarden zoals door het bestuur zijn of worden vastgesteld.

GELDMIDDELEN

Artikel 10
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies van de leden, uit bijdragen van begunstigers en uit andere haar rechtmatig toekomende baten.
Leden zijn verplicht jaarlijks een minimum bijdrage te betalen. Het bedrag van de contributie en de minimumbijdrage wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Bij de bepaling van de hoogte van de contributie kan onderscheid worden gemaakt naar leeftijd, echtparen, gezinsleden, woonplaats of andere door de Algemene Ledenvergadering te bepalen omstandigheden.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
De Algemene Ledenvergadering kan besluiten dat bij de toetreding als lid tot de vereniging een entreegeld verschuldigd is, waarvan de hoogte door de Algemene Ledenvergadering wordt bepaald.

BESTUUR DER VERENIGING

Artikel 11 Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven meerderjarige personen die door de Algemene Ledenvergadering uit de leden worden benoemd.
Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester
De voorzitter en de penningmeester worden in functie benoemd.
Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden zijn terstond, maar maximaal twee maal herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden, anders dan van de voorzitter en de penningmeester, vast en doet hiervan op een nader door het bestuur te bepalen wijze schriftelijke kennisgeving aan de leden.
Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de taak van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

De Algemene Ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
In afwijking van het onder a bepaalde kan het bestuur in spoedeisende gevallen een bestuurslid voorlopig schorsen. Het bestuur dient vervolgens onverwijld de Algemene Ledenvergadering op zo kort mogelijke termijn bijeen te roepen. De Algemene Ledenvergadering kan de voorlopige schorsing van het bestuurslid opheffen of, met inachtneming van het onder a bepaalde, omzetten in een definitieve schorsing dan wel overgaan tot ontslag.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
Door het eindigen van het lidmaatschap;
Door bedanken.

Artikel 12 Taken en bevoegdheden
Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
Het bestuur behoeft goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voorafgaande aan het aangaan van:
Overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen voor zover die een bedrag of waarde van het mandaatbedrag, zoals genoemd in het Huishoudelijk Reglement te boven gaan.
Overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Andere overeenkomsten die een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen bedrag te boven gaan.

Artikel 13 Vertegenwoordiging
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.

De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.
Ten aanzien van het beschikken over bank- en girosaldi is de penningmeester en bij diens ontstentenis een door hem bij voorbaat gemachtigd ander bestuurslid alleen vertegenwoordigingsbevoegd.
Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet en de statuten niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de in artikel 12 lid 5 bedoelde handelingen.
Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.
De vereniging wordt op de vergaderingen van de KNRB vertegenwoordigd door twee daartoe door het bestuur aangewezen bestuursleden, die overeenkomstig de reglementen van de KNRB bevoegd zijn op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.

Artikel 14 Rekening en verantwoording
Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Het bestuur brengt op de Algemene Ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering – een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering over.
De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

De Algemene Ledenvergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit twee leden en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De leden worden benoemd voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.
De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot kwijting voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel zeven jaar lang te bewaren.

Artikel 15 Bestuursvergaderingen
De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden, maar is verplicht een vergadering bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
De voorzitter stelt de agenda vast, doch is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsten op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die door de voorzitter en secretaris na vaststelling worden ondertekend.
Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

BESLUITEN VAN ORGANEN VAN DE VERENIGING

Artikel 16
Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden besluiten van organen van de vereniging met een gewone meerderheid van stemmen genomen.
Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de Algemene Ledenvergadering, alsmede die commissies en personen die krachtens de statuten door de Algemene Ledenvergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de Algemene Ledenvergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.

Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.

Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dit vereiste ook voor de bekrachtiging.
Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.

Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
Wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen
Wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 7 lid 6;
Wegens strijd met een reglement.
Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 5 onder b wordt gedoeld.
De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 6 onder a, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 17 Bevoegdheden, bijeenroeping, agenda
Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet bij de wet of bij, dan wel krachtens de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een Algemene Ledenvergadering gehouden (de jaarvergadering).
Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit noodzakelijk acht of daartoe op grond van de statuten verplicht is.
De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle leden te zenden kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.

Het bestuur is verplicht op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de Algemene Ledenvergadering, tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
Vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering;
Jaarverslag van het bestuur;
Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
Verslag van de kascontrolecommissie;
Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting;
Vaststelling van de contributies;
Vaststelling van de begroting;
Benoeming leden kascontrolecommissie
Benoeming bestuursleden;
Benoeming commissieleden;
Rondvraag.
Op schriftelijk verzoek van tenminste zoveel leden als tezamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van de stemmen in een Algemene Ledenvergadering uit te brengen, is het bestuur verplicht een opgegeven onderwerp op de agenda te plaatsen, mits een zodanig verzoek wordt ontvangen tenminste tien dagen voor de Algemene Ledenvergadering, de dag van ontvangst en die der Algemene Ledenvergadering niet meegerekend.
De door het bestuur opgestelde begroting voor het lopende verenigingsjaar, alsmede de balans en exploitatierekening over het afgelopen verenigingsjaar moeten tenminste tien dagen voor de jaarvergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd.
Artikel 18 Het leiden en notuleren van Algemene Vergaderingen
De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
Van het verhandelde in elke Algemene Ledenvergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden schriftelijk ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering te worden vastgesteld.

Artikel 19 Toegang en besluitvorming Algemene Ledenvergadering

Ieder lid heeft toegang tot de Algemene Ledenvergadering.
Leden, die geschorst zijn, hebben geen stemrecht en geen toegang tot de Algemene Ledenvergadering.
In afwijking van het onder b bepaalde heeft een geschorst lid slechts het recht op toegang tot de Algemene Ledenvergadering om daarin voor zijn verdediging het woord te voeren, als overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 en 10 van deze statuten, diens beroep tegen een aan hem opgelegde straf wordt behandeld.
Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Leden jonger dan 16 jaar worden in de Algemene ledenvergadering vertegenwoordigd door een van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers.
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.
Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Ledenvergadering.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ongeldige stemmen zijn stemmen die:
Blanco uitgebracht zijn;
Op enigerlei wijze ondertekend zijn;
Iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of
Andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd.
Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde meerderheid waar vereist volgens de statuten, buiten beschouwing.

GESCHILLENCOMMISSIE

Artikel 20
De Algemene Ledenvergadering benoemt op voordracht van het bestuur een Geschillencommissie van 3 leden voor een periode van twee jaar.
De Geschillencommissie behandelt bezwaren van leden met betrekken tot een besluit of het handelen van het Dagelijks Bestuur. Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij volgens de statuten een direct beroep op de Algemene Ledenvergadering gedaan kan worden.

REGLEMENTEN EN WIJZIGINGEN

Artikel 21 Reglementen
De Algemene Ledenvergadering kan een Huishoudelijk Reglement, een tuchtreglement of andere reglementen omtrent die onderwerpen, waarvan regeling haar gewenst voorkomt, vaststellen en wijzigen.
Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de KNRB.

Artikel 22 Statutenwijziging
De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
Zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór vergadering schriftelijk aan alle leden ter kennis gebracht.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de Algemene Ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien geen twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken op een andere datum daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden. In deze vergadering kan over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad of op andere wijze schriftelijk aan de leden ter kennis gebracht. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel neer te leggen.
De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de KNRB. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging.

FUSIE EN ONTBINDING

Artikel 23 Fusie
Voor een besluit tot het aangaan van een fusie met een andere vereniging is het bepaalde in artikel 22 lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing.
Een besluit van de Algemene Ledenvergadering om een fusie aan te gaan, wordt genomen met tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 24 Ontbinding en vereffening
Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 22 lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing.
De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Ledenvergadering, genomen met tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars.
De Algemene Ledenvergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebben- de bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.
Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, ter- wijl de Algemene Ledenvergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst.
Van het besluit tot ontbinding wordt terstond kennisgegeven aan de KNRB.
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.