Skip to content

Huishoudelijk regelement

HUISHOUDELIJK RELEMENT Drentse Roeivereniging “34”
Artikel 1 Leden
1.1. Dit Huishoudelijk Reglement is van toepassing op alle leden, aspirant- leden en begunstigers.
1.2. Onder leden wordt verstaan: jeugd-, senior- en ereleden.
1.3. Een jeugdlid is een lid dat 18 jaar of jonger is. Het jeugdlid wordt senior lid met ingang van het kalenderjaar waarin het lid 19 jaar wordt.
1.4. Iedereen die lid wil worden van de vereniging dient te kunnen zwemmen.
1.5. Het Bestuur voorziet elk lid van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement van de vereniging en een overzicht van overige verplichtingen.
Artikel 2 Aspirant-leden
2.1. In dit reglement wordt verstaan onder aspirant- leden: personen die kenbaar hebben gemaakt, dat zij lid willen worden van de vereniging, maar nog niet als lid geaccepteerd zijn. Aspirant-leden hebben geen stemrecht.
2.2. Het aspirant-lid meldt zich aan bij het Bestuur. De roeicommissie bepaalt of het aspirant-lid verplicht is een instructiecursus te volgen. Daarvoor betaalt het aspirant-lid een bedrag, geaccordeerd in de Algemene Ledenvergadering.
2.3. Het aspirant-lid mag niet alleen roeien, doch dient altijd vergezeld te worden door een bevoegd senior lid.
2.4. Een aspirant-lid kan op ieder moment lidmaatschap aanvragen, maar moet dat uiterlijk doen binnen twee weken na het doorlopen van de instructiecursus.
2.5. Aspirant-leden mogen het verenigingsgebouw betreden en gebruik maken van de boten.
Artikel 3 Jeugdleden
3.1. Voor het jeugdlidmaatschap geldt een minimumleeftijd van 10 jaar.
3.2. Aanmeldingsformulieren van minderjarigen dienen medeondertekend te worden door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
Artikel 4 Begunstigers
4.1. Regelgeving inzake begunstigers is vastgelegd in Artikel 5 van de Statuten.
4.2. De minimumbijdragen te voldoen door begunstigers worden jaarlijks voorgesteld door het Bestuur en ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.
4.3. Begunstigers kunnen uitsluitend op uitnodiging deelnemen aan de verenigingsactiviteiten.
Artikel 5 Aanmelding
5.1. Het verzoek tot lidmaatschap of begunstiging dient gedaan te worden door het invullen van een door het Bestuur vastgesteld aanmeldingsformulier.
5.2. De aanmeldingsformulieren worden bijgehouden onder verantwoordelijkheid van de secretaris van het Bestuur.
5.3. Elk lid en elke begunstiger dient van een adreswijziging zo spoedig mogelijk bericht te geven aan de secretaris van het Bestuur.
5.4. In geval van een afwijzing, motiveert het Bestuur zijn besluit binnen zes weken na aanmelding schriftelijk of via e-mail.
Artikel 6 Contributies en overige verplichtingen
6.1. Het bedrag van de contributie wordt jaarlijks door het Bestuur voorgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.
6.2. Bij aanvang van het lidmaatschap wordt eenmalig inschrijfgeld betaald. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks door het Bestuur voorgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.
6.3. De op de Algemene Ledenvergadering vastgestelde bedragen gelden voor het verenigingsjaar dat volgt op het jaar waarin die Algemene Ledenvergadering is gehouden.
6.4. Een nieuw lid is verplicht bij inschrijving een incassomachtiging af te geven, tenzij dit lid met penningmeester een andere betalingswijze is overeengekomen.
6.5. De contributie wordt betaald met ingang van het begin van de maand van aanvang lidmaatschap in één keer t/m 31 december van het betreffende jaar.
6.6 Aan leden kan door het bestuur een sleutel van de faciliteiten worden uitgereikt. Voor de sleutel wordt sleutelgeld geheven. Dit sleutelgeld geldt als borgsom en wordt terugbetaald bij inlevering van de sleutel bij het bestuur.
Artikel 7 Opzegging
7.1. Opzegging van het lidmaatschap gebeurt schriftelijk door middel van een brief of e-mail gericht aan het Bestuur. In de opzeggingsbrief wordt, met inachtneming van het in Artikel 9 van de Statuten bepaalde, in ieder geval de datum van opzegging vermeld.
7.2. De opzegging zal schriftelijk door het Bestuur worden bevestigd.
7.3. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Artikel 8 Gebruik van faciliteiten
De leden hebben het recht om van de faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken onder de voorwaarden als door bet Bestuur zijn of zullen worden gesteld.
Artikel 9 Gedragingen
Leden en begunstigers dienen zich te gedragen naar de voorschriften die bij of krachtens de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of besluiten van het Bestuur zijn vastgesteld, alsmede de aanwijzingen op te volgen van een bestuurslid of van een door het Bestuur nadrukkelijk en voor iedereen kenbaar daartoe aangewezen lid.
Artikel 10 Toegang Vergaderingen
Leden en aspirant-leden hebben toegang tot Vergaderingen.
Artikel 11 Niet leden
Met inachtneming van het bepaalde in art. 12 tot en met 14 hebben leden het recht een niet-lid te introduceren.
Artikel 12 Introductie
12.1. Met uitzondering van begunstigers, kunnen leden een niet-verenigingslid introduceren om mee te roeien in een boot van de vereniging of voor een verenigingsactiviteit op de accommodatie van de vereniging.
12.2. De introducé mag slechts roeien of sturen in een boot van de vereniging, indien het introducerend lid de introducé begeleidt, conform het veiligheidsreglement.
12.3. Het introducerend lid is te allen tijde verantwoordelijk voor de introducé en diens gedragingen
12.4. De introducé moet worden gemeld bij een bestuurslid.
12.5. Iemand kan ten hoogste driemaal per jaar geïntroduceerd worden.
12.6. Een introducé kan niet namens de vereniging deelnemen aan activiteiten die door een andere roeivereniging worden georganiseerd.
12.7. Zij die in het verleden door het Bestuur uit hun lidmaatschap ontzet zijn of als lid door het Bestuur geweigerd of opgezegd zijn, kunnen niet worden geïntroduceerd.
12.8. Het Bestuur kan voor bepaalde gelegenheden het recht van introductie uitsluiten.
Artikel 13 Medische keuring
Voor leden die aan wedstrijden deelnemen, wordt een medische keuring aanbevolen, conform de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB).
Artikel 14 Verenigingskleuren en -kleding


14.5. Het dragen van de officiële roeikleding is verplicht bij:
Officiële wedstrijden van de KNRB, de regionale bonden en andere FISA-bonden, tenzij deze bonden anders bepalen;
Vriendschappelijke wedstrijden;
KNRB-vaardigheidsproeven.
Artikel 15 Bootgebruik
15.1. Ieder lid, het jeugdlid uitgezonderd, mag zelfstandig roeien in het type boot, waarvoor hij een examen heeft gehaald, dan wel heeft aangetoond op het bij de boot behorende niveau te kunnen roeien. Hij dient zich daarbij te houden aan de aanwijzingen die voor die boot gelden.
15.2. Een jeugdlid mag alleen onder toezicht van een senior lid, instructeur of coach in een boot van de vereniging roeien.
15.3. Een lid volgt de aanwijzingen op van zijn instructeur of coach.
15.4. Alleen met toestemming van de materiaalcommissaris mogen afstellingen van boten veranderd worden.
15.5. Leden voorkomen dat boten ongebruikt aan het vlot blijven liggen.
15.6. Tijdens het roeien dragen het voorste en achterste bemanningslid fluorescerende roei- kleding of een fluorescerend hesje over de roeikleding.
Artikel 16 Toewijzing boten
16.1. De roeicommissaris wijst boten toe waarin leden van de vereniging starten tijdens nationale wedstrijden of tijdens niet-nationale wedstrijden. Hij/zij pleegt daartoe overleg met de materiaalcommissaris en met de betrokken leden en/of hun coaches.
16.2. De wedstrijdcommissaris bepaalt de toewijzingscriteria in overleg met de coaches en maakt die criteria tijdig bekend.
16.3. De materiaalcommissaris wijst de boten toe voor overige evenementen.
Artikel 17 Inschrijving van boten
17.1. Leden reserveren boten door inschrijving in het elektronisch afschrijfboek op de website van de vereniging, op de wijze zoals dat in het afschrijfboek vermeld staat.
17.2. Alleen volledige inschrijvingen zijn geldig
17.3. Roeiboten worden voor maximaal twee uur ingeschreven. Een langere tijdsduur is toegestaan, mits met toestemming van een bestuurslid.
17.4. Een inschrijving vervalt indien een ploeg niet binnen vijftien minuten na het besproken tijdstip is afgevaren.
17.5. Bepaalde groepen of ploegen gebruiken de boten op vaste tijden. Indien die tijden bekend zijn gemaakt door het daarvoor verantwoordelijk bestuurslid, of door een door het Bestuur aan te wijzen persoon, zijn de overige leden verplicht daarmee rekening te houden.
Artikel 18 Gebruik botenwagen
Het gebruik van de botenwagen van de vereniging is geregeld in het Botenwagenreglement.
Artikel 19 Vaarverboden
19.1. Onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de leden wordt niet geroeid:
Bij een buitentemperatuur lager dan 0°C;
Bij aanwezigheid van drijfijs;
Bij windkracht van zes Beaufort of hoger;
Bij mist zodanig dat het zicht minder dan 50m is;
Bij (naderend) onweer;
In geval van vaarverbod ingesteld door een bestuurslid.
19.2. Het roeien tussen zonsondergang en zonsopgang is aan door het Bestuur bepaalde regels gebonden. Deze worden gepubliceerd op de website.
19.3. Roeien tussen zonsondergang en zonsopgang is toegestaan onder de volgende voor- waarden:
Er mag alleen worden geroeid in boten die door het Bestuur zijn aangewezen voor gebruik in het donker. Het Bestuur zal alleen gestuurde boten aanwijzen.
De boot dient zowel aan de voor- als achterzijde zichtbaar te zijn door het gebruik van ledlampen met wit of rood licht.
Tijdens het in- en uitbrengen van de boot van en naar het vlot, dient door tenminste twee leden gebruik gemaakt te worden van een hoofdlamp.
De lampen onder sub 2 en sub 3 dienen de leden zelf te verzorgen. Zonder voldoende verlichting mag niet geroeid worden.
Artikel 20 Schade en aansprakelijkheid
20.1. Leden melden opgelopen en/of veroorzaakte schade zo spoedig mogelijk in het schade- boek (bij het afschrijfboek) op de wijze zoals in het schadeboek is aangegeven.
20.2. Eenieder die gebruik maakt van de faciliteiten van de vereniging en schade veroorzaakt van welke aard dan ook aan de vereniging en/of een derde is verplicht die schade te ver- goeden.
20.3. Indien naar het oordeel van het Bestuur daar reden toe is, kan het op leden te verhalen schadebedrag lager worden gesteld dan het schadebedrag.
20.4. Het verhalen van de schade op leden laat de mogelijkheid van het Bestuur tot het opleggen van een verdere sanctie onverlet.
Artikel 21 Sancties
21.1. Wegens het niet nakomen van geldelijke verplichtingen, wangedrag of grove nalatigheid kan het Bestuur een lid een van de in Artikel 8 lid 3 onder a van de Statuten genoemde sancties opleggen.
21.2. Onder wangedrag wordt onder meer verstaan:
Het in opspraak brengen van de vereniging;
Het schaden van de belangen van de vereniging of de roeisport;
Het zich niet houden aan het bepaalde in Statuten en reglementen en de besluiten van de organen van de vereniging;
Het niet opvolgen van instructies en aanwijzingen door of namens het Bestuur gegeven;
Ander onbehoorlijk gedrag.
21.3. Een boete kan door het Bestuur worden vervangen door de verplichting werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de vereniging.
21.4. Besluiten tot schorsing en ontzetting worden in het verenigingsblad of in de nieuwsbrief gepubliceerd.
Artikel 22 Verzekeringen
Het Bestuur draagt zorg voor adequate verzekering van eigendommen van de vereniging en van de leden die in ieder geval de volgende zaken dekt:
Aansprakelijkheid;
Bestuursaansprakelijkheid;
Overige verzekeringen, welke door het Bestuur noodzakelijk of gewenst worden geacht.
Artikel 23 Eigen verantwoordelijkheid leden
De vereniging neemt generlei verantwoordelijkheid op zich voor persoonlijke eigen- dommen, welke dan ook, aan wie dan ook toebehorende, zich waar en hoe dan ook bevindende op de verenigingsaccommodatie of in een boot van de vereniging.
Artikel 24 Stalling van boten, geen eigendom van de vereniging
24.1. Boten die geen eigendom zijn van de vereniging kunnen in de botenloods worden gelegd, indien het Bestuur daartoe een schriftelijke overeenkomst is aangegaan met de eigenaar.
24.2. De eigenaar betaalt liggeld voor de stalling. De Algemene Ledenvergadering bepaalt de hoogte van het liggeld.
24.3. Boten als bedoeld in sub 24.1. kunnen door leden van de vereniging worden gebruikt volgens Artikel 15 en 16 van het Huishoudelijk Reglement. Het Bestuur heeft de bevoegdheid de eigenaar van dergelijke boten ontheffing te verlenen van de verplichting om liggeld te betalen.
Artikel 25 Wedstrijden en evenementen
25.1. In naam van de vereniging mogen leden alleen deelnemen aan die wedstrijden/evenementen die worden gehouden onder goedkeuring van bond(en) waarbij de vereniging direct of indirect is aangesloten, of die waarvoor toestemming is verkregen van het Bestuur.
25.2 Inschrijving voor deelneming aan wedstrijden/evenementen, als bedoeld in sub 25.1., kan alleen gedaan worden door het Bestuur of door een door het Bestuur aan te wijzen persoon.
25.3 Indien een voor een wedstrijd ingeschreven lid – zonder opgave van dingende redenen – niet of niet tijdig aan de start verschijnt en deelneming aan een wedstrijd/evenement daardoor niet plaatsvindt, is dit lid verplicht de door de vereniging gemaakte kosten aan de vereniging te vergoeden.
Artikel 26 Geschillen
26.1. Indien tussen het Bestuur of een bestuurslid in hoedanigheid van Bestuur/bestuurslid enerzijds en een lid van de vereniging anderzijds, een geschil mocht ontstaan dat onderling niet kan worden opgelost, en het geschil van dien aard en omvang is dat dringend een oplossing gewenst is, zal het geschil worden voorgelegd aan de geschillencommissie.
26.3. Tot lid van de geschillencommissie zijn niet benoembaar:
Bestuursleden;
Leden die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt;
Geschorste leden;
Oud-leden van wie het lidmaatschap van de vereniging is beëindigd ten gevolge van ontzetting (royement);
Artikel 27 Verenigingsblad, nieuwsbrief en website
27.1. De vereniging geeft een aantal malen per jaar het digitaal verenigingsblad uit dat verschijnt onder verantwoordelijkheid van de redactie en dat aan alle leden en begunstigers wordt toegestuurd per e-mail. Daarnaast ontvangen de leden maandelijks een nieuwsbrief per e-mail.
27.2. Bestuursmededelingen en -besluiten, gepubliceerd in de nieuwsbrief of in het verenigingsblad, worden geacht aan ieder lid bekend gemaakt te zijn.
27.3. De redactie van het verenigingsblad en de samensteller van de nieuwsbrief zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de opgenomen artikelen of inzendingen in resp. het verenigingsblad en de nieuwsbrief.
27.4. Voor de redactie gelden dezelfde journalistieke vrijheden als die gebruikelijk zijn bij de Nederlandse dag- en weekbladpers.
27.5. Op de website van de vereniging wordt steeds actuele informatie en actueel verenigingsnieuws geplaatst.
Artikel 28 Bestuur
28.1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor en belast met
De verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging;
Het doen van beleidsvoorstellen aan de Vergadering;
De uitvoering van het beleid, zoals dat door de Vergadering is goedgekeurd, al dan niet door het vaststellen van reglementen;
De uitvoering van de overige besluiten genomen door de Vergadering;
Het toezicht op de naleving van de Statuten, het huishoudelijk en verenigingsreglementen.
28.2. Het Bestuur is bevoegd om uitgaven onder de EUR 10.000,00 te doen zonder aparte toestemming vooraf van de Algemene Ledenvergadering. Als die uitgaven boven de EUR 2.000,00 liggen, dan moeten ze wel genoemd zijn in de door de leden goedgekeurde begroting, botenplan of nieuwbouwplan. Uitgaven boven de EUR 10.000,00 moeten altijd vooraf door de Algemene Ledenvergadering apart worden goedgekeurd.
28.3. Bestuursfuncties kunnen worden gecombineerd met uitzondering van de functies van penningmeester en voorzitter.
28.4. Tenzij anders bepaald, worden besluiten in de bestuursvergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 29 Onverenigbaarheden
Een bestuurslid kan niet benoemd worden in de Kascommissie of Geschillencommissie en vice versa.
Artikel 30 Voorzitter
De voorzitter
30.1. Is verantwoordelijk voor externe contacten zoals die met gemeentelijke en andere overheden, met de KNRB en andere roei- en sportbonden;
30.2. Leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen.
Artikel 31 Penningmeester
De penningmeester
31.1. Beheert de gelden van de vereniging;
31.2. Houdt administratie bij waarin financiële staat van de vereniging is opgenomen;
31.3. Doet alle door het Bestuur of de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde uitgaven;
31.4. Zorgt voor de opstelling van de begroting en van de financiële jaarstukken;
31.5. Voert de financiële correspondentie;
31.6. Zorgt voor het afsluiten van verzekeringen;
31.7. Is bevoegd alle financiële stukken in te zien van commissies met uitzondering van de Kascommissie;
31.8. Is bevoegd bij door hem geconstateerd financieel wanbeleid van een penningmeester van een commissie deze uit functie te zetten na overleg met na overleg met Bestuur en de Kascommissie;
31.9. Legt bij tussentijds aftreden verantwoording af en doet verslag, zoals hij dat anders na afloop van het boekjaar verplicht is te doen.
Artikel 32 Secretaris
De secretaris
32.1. Zorgt voor het bijeenroepen van bestuursvergadering en Algemene Ledenvergadering, het opstellen van de agenda en het maken van de notulen;
32.2. Zorgt ervoor dat de ingekomen stukken uiterlijk de eerstvolgende bestuursvergadering in behandeling worden genomen;
32.3. Houdt afschrift van alle uitgaande stukken en bewaart deze, evenals de ingekomen stukken, in het archief;
32.4. Draagt zorg voor het bekend maken van wijzigingen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en verenigingsreglementen;
32.5. Is belast met het bekend maken van besluiten van de bestuursvergadering en Algemene Ledenvergadering;
32.6. Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie;
32.7. Houdt de samenstelling van commissies bij;
32.8. Is verantwoordelijk voor het archief.
Artikel 33 Vaste commissarissen
33.1. De materiaalcommissaris:
Geeft leiding aan de materiaalcommissie, die de materiaalcommissaris ondersteunt bij het beleid en de uitvoering daarvan;
Is verantwoordelijk voor het opstellen van een beleidsnota voor de vloot voor de komende 5 jaar, hierbij uitgaande van het budget, de leeftijd en renovatie-mogelijkheid van boten en de behoefte van de vereniging;
Stelt jaarlijks een botenplan en een onderhoudsplan op en legt dat ter goedkeuring voor aan de Algemene Ledenvergadering;
Is verantwoordelijk voor het onderhoud van de boten en de aanschaf van het daar- voor benodigde materiaal;
Is bevoegd boten buiten gebruik te stellen, i.v.m. onderhoud, schade of de gevoeligheid voor schade;
Regelt zowel het huren/lenen van boten en botenwagens van, als het verhuren/uitlenen van boten en botenwagen aan andere verenigingen;
Zorgt voor de aanwezigheid van een afschrijfboek, schadeboek, introductieboek en een lijst met de indeling van de boten naar niveau, gewicht en roeidiscipline.
33.2. De roeicommissaris:
Geeft leiding aan de roeicommissie, die de roeicommissaris ondersteunt bij het beleid en de uitvoering daarvan;
Is belast met de leiding en de organisatie van, en het toezicht op de roei-instructie van de gewone leden;
Draagt zorg voor de opleiding van coaches en instructeurs;
Bepaalt voor nieuwe leden met roei-ervaring, na voor-roeien, het voorlopige roeiniveau;
Heeft de taak te bevorderen, dat nieuwe leden in de vereniging worden opgenomen, b.v. door de vorming van ploegen te stimuleren;
Stelt de eisen vast aan de praktijk en de theorie van de verschillende roeiniveaus;
Is verantwoordelijk voor de toertochten van de vereniging;
Beslist over deelname aan toertochten van andere roeiverenigingen;
Is verantwoordelijk voor het botentransport voor toertochten en wedstrijden;
Geeft al dan niet toestemming tot het gebruik van toerboten en botenwagen voor tochten van de eigen leden;
Is verantwoordelijk voor alle evenementen, die verband houden met het toer- en recreatief roeien;
Regelt de inschrijving van de wedstrijdploegen en onderhoudt de contacten dienaangaande naar buiten;
Beoordeelt of de wedstrijdploegen zich voldoende hebben voorbereid en voldoende presteren, rekening houdend met het niveau van de wedstrijd, om inschrijving te rechtvaardigen;
Stimuleert de vorming van wedstrijdploegen en opleiding van wedstrijdcoaches;
Is verantwoordelijk voor de voorbereiding, het verloop en de evaluatie van wedstrijden die georganiseerd worden door de vereniging;
Houdt een overzicht bij van de uitslagen van de wedstrijden, waaraan ploegen van de vereniging hebben deelgenomen.
33.3. De commissaris accommodatie:
Is verantwoordelijk voor het functioneren van alle zaken die verband houden met de accommodatie;
Is verantwoordelijk voor het onderhoud van de accommodatie en alle andere goederen van de vereniging, met uitzondering van hetgeen onder verantwoordelijkheid van de materiaalcommissaris valt;
Is verantwoordelijk voor naleving van relevante wet en regelgeving zoals drank en horecawet, warenwet, tabakswet ed.;
Is contactpersoon naar andere verenigingen m.b.t. gemeenschappelijk gebruik van de accommodatie.
33.4. De functies van materiaalcommissaris, roeicommissaris en commissaris accommodatie mogen worden gecombineerd met andere bestuursfuncties binnen de vereniging.
Artikel 34 Commissies
34.1. Ter bevordering van de goede gang van zaken kan het Bestuur, onverminderd eigen verantwoordelijkheid, uit de leden commissies instellen.
34.2. Iedere door het Bestuur ingestelde commissie valt onder verantwoordelijkheid van het Bestuur.
34.3. Bij instelling van een commissie stelt het Bestuur de taken vast; de commissie voert werkzaamheden uit binnen door het Bestuur aangegeven mandaat.
34.4. Een commissie bestaat uit tenminste twee leden.
34.5. Een voor een commissie verantwoordelijk bestuurslid heeft het recht commissievergaderingen bij te wonen.
34.6. De vereniging kent de volgende commissies:
Kascommissie
Geschillencommissie
Roeicommissie
Materiaalcommissie
Accommodatiecommissie
PR- en communicatiecommissie
Sponsorcommissie
Activiteitencommissie
Artikel 35 Kascommissie
35.1. De Kascommissie wordt door de Algemene Ledenvergadering benoemd voor de tijd van een jaar.
35.2. Zij bestaat uit tenminste twee meerderjarige leden alsmede een reserve lid, die geen bestuurslid zijn. Elk jaar treedt het langst zittende lid af.
35.3. De balans en andere financiële stukken als genoemd in Artikel 14 der Statuten die de Algemene Ledenvergadering worden aangeboden, dienen goedgekeurd te zijn door de Kascommissie. Deze goedkeuring dient schriftelijk gegeven te worden.
35.4. De Kascommissie is te allen tijde gerechtigd alle financiële correspondentie in te zien; de penningmeester dient aan een verzoek hiertoe direct gevolg te geven.
35.5. Opgestelde financiële jaarstukken dienen door het Dagelijkse Bestuur getekend te worden.
35.6. Een lid van de Kascommissie kan niet tevens penningmeester zijn van een commissie.
Artikel 36 Geschillencommissie
De Geschillencommissie wordt ingesteld overeenkomstig Artikel 20 van de Statuten en Artikel 26 van dit Huishoudelijk Reglement.
Artikel 37 Roeicommisie
37.1. De roeicommissaris is voorzitter van de commissie.
37.2. De Roeicommissie
Draagt zorg voor het organiseren van roeiactiviteiten welke bijdragen aan de ontwikkeling van de roeisport in het algemeen en die van de leden in het bijzonder in de breedste zin van het woord;
Regelt en verzorgt het afnemen van de roei-examens;
Bevordert de veiligheid van het roeien;
Zorgt voor het opleiden van kaderleden t.b.v. instructie en coaching.
37.3. De leden worden door het Bestuur benoemd op voordracht van de voorzitter van de Roeicommissie.
37.4. Alle leden van de Roeicommissie hebben de bevoegdheid, nadat het lid voldaan heeft aan de exameneisen, roeibevoegdheden toe te kennen.
37.5. De roeicommissaris publiceert de uitslagen van de examens en houdt een ledenlijst met roeibevoegdheden bij.
Artikel 38 Materiaalcommissie
38.1. De materiaalcommissaris is voorzitter van de commissie;
38.2. De materiaal commissie is verantwoordelijk voor het in de vaart houden van de vloot;
38.3. Stelt een onderhoudsplan op en beheert dat;
38.4. Stelt een botenplan op;
38.5. Stelt een botenreglement op;
38.6. De botenwagen mag alleen gebruikt worden door leden met toestemming van het
Bestuur. De chauffeur dient zich bewust te zijn van de verzekeringsconsequenties.
Artikel 39 Accommodatiecommissie
Is er verantwoordelijk voor dat de accommodatie geschikt is en blijft om de verenigingsactiviteiten te kunnen uitoefenen.
Artikel 40 PR- en communicatiecommissie
40.1. Onderhoudt de website;
40.2. Verzorgt de communicatie uitingen zowel intern als extern;
40.3. Draagt zorg voor tijdigheid, continuïteit, actualiteit en de vorm van de uitingen;
40.4. Verzorgt de communicatie naar leden toe omtrent verenigingsactiviteiten;
40.5. Verzorgt de communicatie extern, naar andere begunstigers, overige (roei)verenigingen en sponsoren.
40.6. Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op de werving van nieuwe leden.
Artikel 41 Sponsorcommissie
41.1. Werft actief sponsoren en stel een sponsorplan op;
41.2. Verzorgt de contacten naar de sponsoren;
41.3. Brengt de activiteiten voor de sponsoren in uitvoering volgens de afspraken met de sponsoren;
41.4. Doet fondsenwerving.
Artikel 42 Activiteitencommissie
42.1. Onderhoudt de sociale ruimte;
42.2. Bevoorraadt de bar, regelt de bardiensten en zorgt voor de inning van de consumptiegelden;
42.3. Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten voor de leden.
Artikel 43 Slotbepaling
43.1. Daar waar dit document niet in voorziet, beslist het Bestuur.
43.2. De volgende bijlagen behoren bij dit Huishoudelijk Reglement:
Veiligheidsplan
Reglement Ongewenste Omgangsvormen
Privacybeleid
[Etc.]